In toepassing van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) (in het Engels“General Data Protection Regulation” of GDPR”) zal vanaf 25 mei 2018 een nieuw artikel “Beschermingvan persoonsgegevens” toegevoegd worden aan alle bestaande overeenkomsten tussen Buonissimo Club en de website gebruiker.

Tenzij de partijen een andere schriftelijke overeenkomst sluiten met betrekking tot de GDPR, vervangt onderstaand artikel, vanaf die datum, ieder artikel betreffende de persoonlijke levenssfeer en de gegevensbescherming opgenomen in de bestaande overeenkomsten.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. ALGEMEEN

Buonissimo Club verwijst naar de websites www.buonissimo-club.com & www.buonissimo-club.eu, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint Martens Latem (België), Moeder Thomasinelaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder nummer 0776530332 en gekend bij de BTW – administratie onder nummer BE 0776530332.

De Gebruiker veronderstelt iedere persoon die zich toegang verschaft tot deze websites.

1. De concepten in verband met de bescherming van persoonsgegevens gebruikt in onze overeenkomst zullen de betekenis hebben die ze hebben gekregen in de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

2. De Gebruiker verbindt er zich toe om zich te houden aan (i) de Algemene VerordeningGegevensbescherming (2016/679) en (ii) de nationale wetten tot tenuitvoerlegging van de Richtlijn betreffende de Privacy en elektronische communicatie waarbij de wetgeving waarnaar hierboven onder (i) en (ii) wordt verwezen collectief als de ‘Wetgeving inzake Gegevensbescherming’ wordt aangeduid).

3. Buonissimo Club en zal zich houden aan de Wetgeving inzake Gegevensbescherming wanneer het informatie verwerkt in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in uitvoering van de Overeenkomst (waarnaar wordt verwezen als ‘persoonsgegevens’ krachtens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming).

4. De rol van Buonissimo Club als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker met betrekking tot de persoonsgegevens die verwerkt worden in kader van de uitvoering van de Overeenkomst, wordt bepaald in de toepasselijke contractuele dienstbeschrijving of in het privacy beleid van Buonissimo Club dat beschikbaar is op haar website.

2. Buonissimo Club ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Buonissimo Club verwerkt persoonsgegevens m.b.t. haar Gebruikers zoals identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over het gebruik dat de Gebruiker maakt van de website: producten en –diensten, gegevens over het communicatieverkeer, facturatie- en betalingsgegevens en technische gegevens. Buonissimo Club treedt daarbij op als verwerkingsverantwoordelijke.

De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

– De uitvoering van de overeenkomst met de Gebruiker en de levering van de door de Gebruiker

gevraagde diensten;

– De administratie en het beheer van de relatie met de Gebruiker;

– Klantprofilering en het voeren van informatie- of promotiecampagnes voor de producten en diensten aangeboden door de Buonissimo Club, tenzij de Gebruiker zicht hiertegen verzet;

– Verbetering en ontwikkeling van de Buonissimo Club –diensten en –producten;

De Gebruiker heeft recht op inzage, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die hem betreffen.

Voor verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Buonissimo Club, de finaliteit van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens die daarbij betrokken zijn, de wijze van dataverzameling, de bewaartermijn van de persoonsgegevens en de manier waarop de Gebruiker zijn rechten kan uitoefenen en zijn privacy keuze kan maken, verwijst Buonissimo Club naar haar Privacy en GDPR beleid dat beschikbaar is op haar website.

De Gebruiker zal in het bijzonder:

– Verzekeren dat alle persoonsgegevens correct, volledig en up-to-date zijn;

– Verzekeren dat betrokkenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben er in overeenstemming met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming naar behoren worden over geïnformeerd dat persoonsgegevens die op hen betrekking hebben door Buonissimo Club worden verwerkt krachtens deze Overeenkomst. Daartoe dient de Gebruiker de betrokkenen te informeren over het Buonissimo Club Privacy beleid en meer in het bijzonder over de wijze waarop de eindgebruikers hun rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen;

– Op verzoek van Buonissimo Club, het bewijs leveren dat de betrokkenen naar behoren werden geïnformeerd in overeenstemming met dit artikel 2.

3. Buonissimo Club ALS VERWERKER van volgende gegevens:

De persoonsgegevens kunnen volgende gegevenscategorieën bevatten:

o Identificatie-informatie, contactgegevens;

o Facturatiegegevens;

o Gegevens i.v.m. het gebruik van de Producten en Diensten waarop deze Overeenkomst betrekking heeft;

o Voorkeuren i.v.m. direct marketing;

o Gelijk welk ander type gegevens geïdentificeerd in de Overeenkomst.

Wat deze persoonsgegevens betreft, zal de Gebruiker ( of zijn verwerkingsverantwoordelijken) de rechten en plichten van een verwerkingsverantwoordelijke hebben zoals beschreven in de

Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

3.3. Buonissimo Club zal de persoonsgegevens in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de Gebruiker verwerken of doorgeven, tenzij Buonissimo Club de persoonsgegevens krachtens de wetten van de Europese Unie of één van haar Lidstaten anders moet verwerken of doorgeven.

Wanneer Buonissimo Club daartoe verplicht wordt, dient Buonissimo Club de Gebruiker daarvan vooraf in kennis te stellen, tenzij de wet deze kennisgeving verbiedt om redenen van openbaar belang.

De Overeenkomst, met inbegrip van onderhavig artikel, vormt de volledige instructie van de Buonissimo Club aan Buonissimo Club in dit verband. Bijkomende of alternatieve instructies moeten schriftelijk overeengekomen worden door de Partijen.

3.4. Buonissimo Club zal de persoonsgegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en ervoor zorgen dat elke natuurlijke persoon die handelt onder zijn gezag en toegang heeft tot de persoonsgegevens (i) zich verbindt tot vertrouwelijkheid of wettelijk verplicht is tot vertrouwelijkheid en (ii) de persoonsgegevens niet verwerkt, behalve op instructies van de Gebruiker, tenzij hij/zij verplicht is de persoonsgegevens anders te verwerken of door te geven krachtens de wetten van de Europese Unie of één van haar Lidstaten.

3.5.Ongeacht waar Buonissimo Club de persoonsgegevens ontvangt of bewaart, dient Buonissimo Club de technische en organisatorische maatregelen overeengekomen in de Overeenkomst te treffen om een beschermingsniveau te garanderen dat voldoet aan de risico’s die de verwerking inhoudt ( inzonderheid risico’s van onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verspreiding, ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde toegang en alle andere onrechtmatige vormen van verwerking), rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard van de persoonsgegevens en de potentiële risico’s.

3.6.Indien Buonissimo Club een inbreuk in verband met de persoonsgegevens detecteert die betrekking heeft op de persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, dient Buonissimo Club de Gebruiker onmiddellijk in kennis te stellen van de inbreuk.

3.7.Op verzoek van de Gebruiker en rekening houdend met zowel de aard van de Gebruiker in de mate van het mogelijke redelijke bijstand bieden met betrekking op:

o Het gevolg geven aan verzoeken van betrokkenen die hun rechten van betrokkene uitoefenen krachtens de Wetgeving inzake Gegevensbescherming;

o Het treffen van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de erplichting van de Gebruiker van beveiliging bij de verwerking van persoonsgegevens te vervullen;

o Het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens die een effect hebben op de persoonsgegevens aan de toezichthoudende instantie en aan de betrokkene naar gelang de situatie; en

o Het uitvoeren van gegevensbeschermingseffect beoordelingen ( DPIA – Data Protection Impact Assessment) en het raadplegen van de toezichthoudende autoriteit in deze context.

– Buonissimo Club behoudt zich het recht voor om voor deze bijstand een redelijke vergoeding te eisen.

3.9. Buonissimo Club heeft het recht om de persoonsgegevens door te geven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte waarvan de Europese Commissie niet erkent dat het een passend niveau van Gegevensbescherming heeft, indien Buonissimo Club (i) gepaste waarborgen voorziet in overeenstemming met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming of (ii) zich kan beroepen op een afwijking waarin de Wetgeving inzake de Gegevensbescherming voorziet om deze doorgifte mogelijk te maken. De Gebruiker zal dienen documenten te ondertekenen en  handelingen te stellen die Buonissimo Club redelijkerwijs kan eisen om dergelijke gepastewaarborgen te implementeren.

3.10. Op het einde van de Overeenkomst zal Buonissimo Club de persoonsgegevens wissen ( tenzij deWet verdere bewaring van de persoonsgegevens voorschrijft) of, indien gevraagd door de Gebruiker, ze teruggeven aan de Gebruiker of de Gebruiker de mogelijkheid geven om de persoonsgegevens zelf op te halen.

3.11. Indien een verzoek van de Gebruiker krachtens onderhavig art. 3 Buonissimo Club ertoe dwingt om bijkomende stappen te nemen naast die waartoe Buonissimo Club rechtstreeks verplicht wordt door de Wetgeving inzake Gegevensbescherming, dient de Gebruiker aan Buonissimo Club de eventuele kosten terug te betalen die dit laatste heeft opgelopen om deze bijkomende stappen te nemen;

3.12. Een inbreuk op de Wetgeving inzake Gegevensbescherming door Buonissimo Club zal enkel een fout van, Buonissimo Club worden geacht te zijn, indien Buonissimo Club heeft gehandeld buiten of tegen de wettige instructies van de Gebruiker.

FREE SHIPPING OVER 100€

Je dient minimaal 18 jaar oud te zijn om deze website te bezoeken.