Deze versie is geldig vanaf 7/11/2019.

Deze gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de website worden aangeboden.

Deze gebruiksvoorwaarden ontslaan of beperken de aansprakelijkheid van Buonissimo Club en subdivisies en andere betrokkenen en bevatten bovendien belangrijke bepalingen die u moet kennen, waaronder (onder meer) een arbitrageclausule.

Als u onze website gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met onze voorwaarden en als u deze website blijft gebruiken, gaat u akkoord met alle wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u geen gebruik maken van onze website.

1. Beheer

De websites www.buonissimo-club.com & http://www.buonissimo-club.be hierna de “website”) wordt beheerd door ons, de “Buonissimo Club”, met maatschappelijke zetel te 9800 Petegem aan de Leie (België), Leiemeersstraat 77, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent onder nummer 0734.507.259 en gekend bij de BTW – administratie onder nummer BE 0734.507.259.

2. Uw aanvaarding van deze voorwaarden

U moet ouder zijn dan iemand die wettelijk als volwassen wordt beschouwd (of ouder dan 18, wat maar hoger is) om onze services te kunnen gebruiken.

Telkens wanneer u de website bezoekt of gebruikt, betekent dit dat u en alle personen die u vertegenwoordigt, het eens zijn met deze voorwaarden, ze expliciet aanvaarden zonder enig voorbehoud of voorwaarde, en gebonden zijn door deze bepalingen.

Door uw bezoek of gebruik komt er dus een overeenkomst tot stand tussen u en alle personen die u vertegenwoordigt enerzijds, en Buonissimo Club, anderzijds. In het kader van deze gebruiksvoorwaarden omvat “persoon” zowel natuurlijke personen als alle entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid.

U bevestigt door uw bezoek of gebruik ook dat u wettelijk gemachtigd bent om deze gebruiksvoorwaarden te erkennen en te aanvaarden, in uw eigen naam en in naam van alle personen die u vertegenwoordigt.

Wij hebben te allen tijde het recht onze gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken en voor om het even welke reden te veranderen, aan te vullen of te wijzigen, zonder voorafgaand bericht en zonder ons te moeten verantwoorden ten opzichte van u of de personen die u vertegenwoordigt. Daarom raden we u aan om deze webpagina regelmatig te raadplegen. U mag deze gebruiksvoorwaarden in geen enkel opzicht aanvullen, wijzigen of verbeteren.

Telkens wanneer u onze website gebruikt is de laatste versie van deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

3. Eigendomsrecht en toegestaan gebruik van de Website

De website en alle informatie (tekst, illustraties, video en audio), beelden, logo’s, iconen, software, design, toepassingen, rekenbladen, modellen, gegevens en andere elementen die beschikbaar zijn op of via de website zijn en blijven eigendom van Buonissimo Club of onze relaties of licentiegevers. Uw gebruik van de Website geeft u geen eigendomsrecht of enig ander recht op de website of zijn inhoud.

De website mag alleen gebruikt worden op de manier die expliciet beschreven wordt in deze gebruiksvoorwaarden.

De website mag alleen gebruikt worden voor wettelijke doeleinden. U mag de website alleen gebruiken met SSL-webbrowsersoftware die commercieel beschikbaar is.

Mededeling inzake de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken: De website mag alleen gebruikt worden door personen die de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken in hun land, regio of provincie bereikt hebben en in landen waar de consumptie van alcoholische dranken is toegelaten. Heeft u de in uw woonplaats geldende wettelijke leeftijd om alcohol te drinken nog niet bereikt of bevindt u zich in een land waar het gebruik van deze website niet is toegelaten? Dan moet u deze website verlaten.

De inhoud van de website kan worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, verzonden, uitgezonden, geïndexeerd, gecatalogiseerd en verspreid, geheel of gedeeltelijk op elke manier die de bekendheid van de website en Licata Vini op een positieve manier ten goede komt, inclusief via sociale netwerken, voor zover elke weergave een duidelijke bronvermelding naar www.licata.be. Wij kunnen hieraan op gelijk welk ogenblik een einde stellen.

Het recht op gebruik van de inhoud van de website wordt u verleend op voorwaarde dat u de inhoud niet wijzigt, dat u alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact laat en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die op de website vermeld staan.

Met betrekking tot de software en andere materialen die via de website beschikbaar worden gesteld voor downloaden, weergave of ander gebruik moeten de licentievoorwaarden, bepalingen en kennisgevingen van deze software of materialen worden nageleefd.

Niet-naleving van de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen op de website en/of misbruik leidt automatisch tot beëindiging, zonder voorafgaand bericht, van alle rechten die u zijn verleend. In dat geval moet u alle exemplaren of kopieën van gedownloade materialen die in u in uw bezit of onder uw gezag heeft, meteen vernietigen. Op ons eerste verzoek van moet u kunnen bewijzen dat u ze vernietigd heeft. Behalve de beperkte toestemming tot gebruik van de inhoud van de website, verlenen wij u geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten onder enig octrooi-, merk- of auteursrecht of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht.

4. Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de website hyperlinks naar de inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud van deze websites. Wij kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De beheerders van die websites zijn de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgeving en reglementering, onder meer in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

5. Privacybeleid

Persoonsgegevens verstrekt of verzameld via of in verband met de website zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van Buonissimo Club zoals gepubliceerd op onze website.

Voor meer details zie de rubriek Privacybeleid en GDPR.

6. Afwijzing, uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, afstand van recht en vrijwaring

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud en het gebruik van onze website. Om die reden zijn de volgende bepalingen van toepassing:

6.1 Informatie op de Website

Wij garanderen niet dat de informatie op de website juist, actueel of volledig is. De informatie op de website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid (en sluiten uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid uit) voor het zodanig bijhouden van deze website, zodat de informatie actueel is of dat de op deze website geplaatste informatie juist of volledig is. Daarom moet u de juistheid en volledigheid van alle op de website geplaatste informatie te controleren voordat u enige beslissing neemt met betrekking tot enige dienst, enig product of enige andere zaak, ongeacht of die op de website of via een andere manier wordt aangeboden.

Wij geven geen garantie dat enig gemeld probleem door Buonissimo Club wordt opgelost, zelfs niet als we informatie verstrekken met het oog op het oplossen van het probleem.

6.2 Gebruik

Het gebruik van deze website gebeurt geheel op eigen risico.

De website wordt tot uw beschikking gesteld zoals de website is, zonder expliciete of impliciete waarborgen van gelijk welke aard. Voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zonder dat volgende opsomming limitatief is, sluiten Buonissimo Club, onze licentiegevers en alle andere met Buonissimo Club verbonden ondernemingen alle verantwoordelijkheid uit voor aanbiedingen, waarborgen, omstandigheden, waarborgen van niet-overtreding, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de website. Het gebruik van een bepaalde werkwijze, bepaalde handelspraktijken of een courant gebruik doet onder geen beding aanbiedingen, waarborgen of bijzondere voorwaarden ontstaan.

U bent alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen, verwerken en onderhouden van alle computers, hardware en software, internetdiensten en andere uitrusting en diensten die nodig zijn voor uw gebruik van onze website.

Het Internet is geen veilig medium, kan onderbroken worden of het voorwerp zijn van (on)vrijwillige schendingen van de veiligheid en privacy. De beschikbaarheid van de website kan getroffen worden door talrijke factoren, waarover wij geen controle hebben. Het is mogelijk dat onze website niet continu of ononderbroken, veilig of privé bereikbaar is.

Buonissimo Club en onze licentiegevers zijn niet aansprakelijk ten aanzien van u of enig ander persoon, voor verlies of schade die u of enige andere persoon lijdt ten gevolge van een faling of onze weigering om gevolg te geven aan een bericht dat via de website of per e-mail aan Buonissimo Club gericht werd, noch voor het niet of laattijdig ontvangen, kennisnemen, behandelen of aanvaarden van dergelijke berichten door Buonissimo Club, noch voor verlies of schade die geleden werd ingevolge een operationele faling, slechte werking, onderbreking, verandering, wijziging of sluiting van de website of de e-maildiensten.

Zonder enige beperking van het voorgaande, bieden Buonissimo Club en onze licentiegevers geen waarborg dat:

(a) de website compatibel is met uw computer, randapparatuur en software;

(b) de website beschikbaar zal zijn, zonder onderbreking zal werken, vrij zal zijn van fouten of dat alle fouten verbeterd zullen worden;

(c) de website aan uw noden zal voldoen;

(d) de informatie die op de website staat, of die via de website verkregen kan worden, nauwkeurig, volledig, in de juiste volgorde of tijdig beschikbaar zal zijn;

(e) sommige of bepaalde resultaten verkrijgbaar zullen zijn via de website;

(f) het gebruik van de website – inclusief het browsen en downloaden van informatie – vrij zal zijn van virussen, ‘Trojaanse paarden’, ‘wormen’ of andere vernietigende of schadelijke elementen; of

(g) het gebruik van de website niet indruist tegen de rechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) van om het even welk individu.

Buonissimo Club, onze leveranciers en alle andere met Buonissimo Club verbonden ondernemingen wijzen voor dergelijke zaken alle aansprakelijkheid af in de ruimste betekenis die mogelijk is binnen het toepasselijk recht.

6.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Buonissimo Club, onze licentiegevers en alle andere met Buonissimo Club verbonden ondernemingen zullen in geen enkel geval (behoudens zware fout en bedrog) aansprakelijk zijn ten aanzien van u of enig ander persoon voor gebruiksverlies, productieverlies, inkomstenverlies of winstverlies (reëel of ingeschat), marktverlies, economisch verlies, speciaal, incidenteel, rechtstreeks of onrechtstreeks afgeleid verlies of schade, hetzij op basis van contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid of onder enige andere juridische grondslag die voortvloeit uit, verband houdt met of te maken heeft met het gebruik van de website door u of enige andere persoon en dit ongeacht nalatigheid, fouten of overtredingen van Buonissimo Club, onze licentiegevers of enig andere met Buonissimo Club verbonden ondernemingen, en ongeacht het feit dat Buonissimo Club, onze licentiegevers en/of de met Buonissimo Club verbonden ondernemingen op de hoogte gebracht werden van de mogelijkheid dat u of een andere persoon een dergelijk(e) verlies of schade zou kunnen lijden.

6.4 Afstand van recht

Hierbij ziet u voor altijd af van alle rechten, claims, klachten, eisen, acties, maatregelen, aansprakelijkheidsvorderingen, verplichtingen, wettelijke boeten, kosten en vergoedingen van om het even welke aard, die op om het even welke gekende of ongekende manier ontstonden, en die nu of later voortvloeien uit, te maken hebben met of verband houden met uw gebruik van de website en dit ten opzichte van Buonissimo Club, onze licentiegevers, en hun respectievelijke franchisenemers, partners, agenten, directeurs, verantwoordelijken, bedienden, informatieverspreiders, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, houders of verstrekkers van licenties en alle andere betrokken of geassocieerde personen.

6.5 Vrijwaring

U zal Buonissimo Club, onze licentiegevers en al onze respectievelijke franchisenemers, partners, agenten, directeurs, verantwoordelijken, bedienden, informatieverstrekkers, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, personen die licenties verstrekken of bezitten en alle andere betrokken of geassocieerde personen (gezamenlijk de “gevrijwaarde partijen”) verdedigen en vrijwaren met betrekking tot alle aansprakelijkheden, uitgaven en kosten, met inbegrip van alle redelijke juridische kosten en uitgaven zonder beperking, die door de gevrijwaarde partijen opgelopen worden in het kader van een schadeclaim of eis die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de website.

U zal, te goeder trouw samenwerken met de gevrijwaarde partijen bij de verdediging tegen claims of eisen. U zal uw volledige medewerking verstrekken bij vragen om advies en informatie die door de gevrijwaarde partijen verstrekt dienen te worden in mondelinge of geschreven vorm.

7. Beëindiging van uw gebruiksrecht en de Website

Bij overtreding van onderhavige gebruiksvoorwaarden, mag u niet langer gebruikmaken van de website.

Buonissimo Club mag op om het even welk tijdstip en naar eigen goeddunken:

(a) de website geheel of gedeeltelijk veranderen, en tijdelijk of definitief buiten werking stellen;

(b) uw toelating om de website te gebruiken zonder voorafgaand bericht en zonder schadeloosstelling aan u of een ander persoon beperken of tijdelijk of definitief beëindigen.

Indien het gebruik van de website door u of door een persoon die u vertegenwoordigt, dan wel door ons beëindigd wordt, dan:

(a) blijven deze gebruiksvoorwaarden en alle andere overeenkomsten die op dat ogenblik bestaan tussen ons en u en/of om het even welk persoon die u vertegenwoordigt, bestaan; en

(b) Buonissimo Club mag uw persoonlijke informatie blijven gebruiken en meedelen overeenkomstig het door Buonissimo Club gehanteerde privacy –en GDPR beleid,  zoals gepubliceerd op deze Website.

8. Algemene bepalingen

Indien één van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.

Deze gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en moeten geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht.

Op alle geschillen die uit of met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden mochten ontstaan, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Buonissimo Club.

9. Bevoegde Rechtbanken

Geschillen met Buonissimo Club voorgelegd aan de rechter vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van Buonissimo Club, tenzij Buonissimo Club verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de gebruiker.

FREE SHIPPING OVER 100€

Je dient minimaal 18 jaar oud te zijn om deze website te bezoeken.